Home Privacy & Beveiliging Algemene voorwaarden

Ticketvoorwaarden van Apenheul

Artikel 1                                Definities

Abonnement of meervoudige toegang betekent een document waarmee meervoudige toegang tot Apenheul te verkrijgen is, alsmede de “meerrittenkaarten”. De van toepassing zijnde abonnementsvoorwaarden en regels van Apenheul worden afzonderlijk ter beschikking gesteld tijdens de bestelprocedure. Voor al het overige zijn de voorwaarden zoals beschreven voor Tickets van toepassing, gesteld in deze Ticketvoorwaarden;

Elektronische wijze betekent de levering van Tickets middels digitale communicatiemethoden zoals email, internet of andere digitale methoden;

Klant betekent de natuurlijke of rechtspersoon die Tickets of Abonnementen bestelt;

Overeenkomst betekent de overeenkomst, inclusief voorwaarden, die ten grondslag ligt aan het kopen van Tickets door Klant en de levering hiervan door Apenheul;

Apenheul betekent de partij die met Klant een overeenkomst sluit voor de elektronische verkoop van Tickets ten behoeve van de toegangsverlening;

Apenheul regels betekent de toepasselijke voorwaarden en regels bij een bezoek aan het Park zoals die opgesteld zijn door Apenheul, en welke afzonderlijk ter beschikking worden gesteld en van toepassing worden verklaard op de Overeenkomst tijdens het bestelproces;

Ticket (of e-Ticket) betekent het document (elektronisch en/of gedrukt op papier) en de toepasselijke condities en/of voorwaarden, dat via elektronische wijze is gekocht, waarmee door Klant éénmalig toegang tot het Park kan worden verkregen, tenzij anders vermeld op de website en/of het Ticket;

Ticketcounter betekent Ticketcounter BV, die – in de capaciteit van onderaannemer – namens Apenheul de Tickets uit haar systemen verstrekt, betaling faciliteert en Tickets verstuurt naar de Klant en die in geen geval partij is bij de Overeenkomst;

Ticketvoorwaarden de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van Tickets door Klanten.

 

Artikel 2                                Toepasselijkheid

 1. Deze Ticketvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen (bestellingen) van Tickets.
 2. Bij gebruik van het Ticket zijn naast deze Ticketvoorwaarden altijd de Parkregels van toepassing, die tijdens het bestelproces separaat ter beschikking worden gesteld en daarnaast op verzoek te verkrijgen zijn bij Apenheul.

Artikel 3                                Tickets

 1. Ticketcounter heeft in het kader van de Overeenkomst slechts een faciliterende rol en is geen partij bij de Overeenkomst.
 2. Elk Ticket heeft een unieke (bar)code in combinatie met een uniek serienummer. Leesbare tekst op het Ticket is ook opgenomen in de (bar)code. De (bar)code moet kunnen worden gescand om toegang tot Apenheul te krijgen.
 3. Een Ticket is éénmalig geldig tenzij (zoals bij Abonnementen) anders vermeld op de website en/of het Ticket. Met een Ticket kan slechts één persoon of één groep van personen (die voldoen aan de genoemde criteria op het Ticket) toegang krijgen tot Apenheul, tenzij op het ticket uitdrukkelijk is vermeld dat het een groepsticket betreft, in welk geval er aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.
 4. Tickets zijn beperkt geldig en zijn voorzien van een geldigheidsdatum of geldigheidsperiode. Na deze datum of periode vervalt het recht op toegang. Tenzij anders wordt besloten door Apenheul, worden Tickets niet uitbetaald of terugbetaald en de geldigheid van de Tickets kan niet worden verlengd of aangepast.
 5. Klant dient zich er zelf van te overtuigen of Apenheul in staat is om het Ticket op geldigheid te controleren bij elektronische aanbieding (scannen vanaf een smartphone) op het moment van toegangsverlening. Indien voor toegang een papieren afdruk van het Ticket nodig is, dient Klant zelf voor een afdruk op papier te zorgen. Klant dient zich ervan te overtuigen dat de afdruk van voldoende kwaliteit is. Niet scanbare Tickets kunnen worden geweigerd in welk geval Apenheul kan besluiten om geen toegang te verlenen.
 6. De Tickets zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden doorverkocht. Bij een vermoeden van doorverkoop kunnen Apenheul en/of Ticketcounter besluiten de Tickets ongeldig te maken.
 7. Klant is niet gerechtigd wijzigingen aan het Ticket aan te brengen of de gebruikte tekst en logo’s te gebruiken voor andere doeleinden.

Artikel 4                                Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De aankoop van Tickets door Klant geschiedt bij Apenheul, onder deze Overeenkomst. Ticketcounter heeft in dat kader slechts een faciliterende rol, middels de door haar geëxploiteerde en door Apenheul gebruikte systemen. De aankoop, de totstandkoming van de Overeenkomst, wordt definitief bij de acceptatie van de betaling op de door Klant gekozen betalingsmethode. Ticketcounter verstrekt daarna de Tickets namens Apenheul.
 2. De Apenheul regels zijn altijd van toepassing. Met het negeren of overtreden hiervan kan de (verdere) toegang tot Apenheul worden geweigerd.
 3. Apenheul kan een maximum aantal Tickets vaststellen dat per Overeenkomst kan worden aangeschaft. Apenheul kan dit maximum instellen per betaalmethode en/of per Klantadres (inbegrepen e-mailadres). Indien meer Tickets gewenst zijn dan het toegestane maximum, dient er contact met Apenheul te worden opgenomen.
 4. Apenheul behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een aankoop/bestelling te weigeren. Apenheul kan onder andere de Overeenkomst ontbinden op een door haar oordeel gebaseerd vermoeden van gebruik van geautomatiseerde (bestelling)systemen. De betaling zal in deze gevallen worden teruggedraaid met zo nodig verrekening/inhouding van gemaakte kosten. Klant zal daarover door Apenheul, op het adres dat is gebruikt voor de bestelling, worden geïnformeerd.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuze voor Tickets, wat betreft soort en aantallen, en dient dit te doen voordat tot aankoop wordt overgegaan. Klant is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn om betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te verwerken. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van Tickets.
 6. Het herroepingsrecht is van toepassing binnen 14 dagen na aankoop op Tickets die op het moment van annulering nog geldig zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Tickets die zijn gekocht voor gebruik op één of meerdere vaste datums en/of op Tickets die geldig zijn in een vaste periode van maximaal 14 dagen.

Artikel 5                                Prijzen en betaling

 1. Alle op de website vermelde ticketprijzen zijn inclusief BTW en zonder andere kosten. Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de Tickets.
 2. Tickets kunnen uitsluitend middels de op de website getoonde betalingsmethoden worden aangeschaft.
 3. Indien een in eerste instantie geaccepteerde betaling toch blijkt te worden teruggedraaid (geannuleerd door de organisatie van de gekozen betaalmethode) dan kan Apenheul besluiten de betreffende Ticket(s) alsnog ongeldig te maken en te annuleren.

Artikel 6                                Levering

 1. Tickets worden uitsluitend als e-Tickets aan Klant verstrekt. Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte elektronische (aflever)adressen.
 2. De leveringstermijn bij een elektronische betaling is binnen 30 minuten na ontvangst van de betaling met een maximum van 2 werkdagen.
 3. De leveringstermijn bij eenmalige machtiging is binnen 2 tot 3 werkdagen met een maximum van 5 werkdagen, na ontvangst op de aangegeven (bank)rekening.
 4. Na verstrijken van de leveringstermijn heeft Klant het recht de koop te ontbinden en de betaalde bedragen gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient Klant Ticketcounter schriftelijk in gebreke te stellen met toevoeging van een restitutieverzoek.

Artikel 7                                Aansprakelijkheid

 1. Apenheul is niet aansprakelijk voor technische storingen van welke aard dan ook, waardoor de betalingen niet, niet juist, of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd.
 2. Apenheul is niet aansprakelijk voor annuleringen, afgelastingen, blokkades, wijziging van openingstijden of sluitingen, verplaatsingen of complicaties bij de toegangsverlening tot Apenheul, mits de betreffende feiten daaraan voorafgaand door Apenheul op de website zijn gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om zich hierover tijdig en adequaat te informeren.
 3. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor schade, immaterieel, materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook, ten gevolge van een bezoek aan Apenheul.
 4. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website van Apenheul.
 5. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Apenheul en andere situaties waarin beperking van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan.

Artikel 8                                Privacy

 1. Apenheul hanteert een privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals in te zien op https://apenheul.nl/privacy-statement.

Artikel 9                                Overmacht

 1. Apenheul is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Ticketvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop het Park geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet instaat is de verplichtingen na te komen. Zoals, onder andere maar zich niet beperkende tot, brand, stakingen, oorlog, oproer, sabotage, storingen in infrastructuur zoals stakingen van vervoer, overstromingen, stremmingen, storingen in netwerken dan wel in aangesloten apparatuur hierop, daaronder vallende internet, telecommunicatie en bedrijfsnetwerken.

Artikel 10      Diversen

 1. Indien er een situatie ontstaat waarbij er geen toegang is verschaft aan Klant of waarbij er beperkingen in de toegang zijn opgelegd, waardoor Apenheul besluit dat Klant recht heeft op restitutie, dan geschiedt zulks onder de regels en voorwaarden van Apenheul en is Ticketcounter hierin geen partij.
 2. Op aankopen van Tickets waarop de Ticketvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Apenheul is tijdens geopende uren te bereiken via info@apenheul.nl.
 4. Indien een bepaling van deze Ticketvoorwaarden in strijd blijkt te zijn met toepasselijk recht, of anderszins niet afdwingbaar is, zal deze bepaling worden gewijzigd zodat deze in overeenstemming is met toepasselijk recht, met inachtneming van de beoogde betekenis van de betreffende bepaling, welke zo veel mogelijk zal worden nagestreefd.